Aanmelden lidmaatschap

Leuk dat je bij ons komt sporten! Via het onderstaande inschrijfformulier word je lid van onze gymnastiekvereniging.

Voor de betaling van de contributie maken wij gebruik van een automatische incasso. Hieronder geef je Pegasus Lemmer toestemming tot het automatisch incasseren van de verschuldigde contributie met betrekking tot de geselecteerde sport. Daarnaast heb je kennis genomen van de voorwaarden zoals die door Pegasus Lemmer worden gesteld aan een automatische incasso.

Contributie

De contributie is onderverdeeld in juniorleden (tot 16 jaar) en seniorleden (vanaf 16 jaar en ouder). De hoogte van de contributie hangt af van je leeftijd en het aantal soort lessen dat je volgt. De basisprijs gaat uit van 1 uur les per week en kost per kwartaal voor juniorleden 56,60 euro en voor seniorleden 67,80 euro.

Extra trainingen (kwartaalprijzen):

  • 1 extra training – Voor juniorleden 42,70 euro en voor seniorleden 56,90 euro;

Contributie voor de selectiegroepen zijn afhankelijk van het aantal trainingsuren, deze zijn per lid specifiek en kunnen opgevraagd worden bij de ledenadministratie.

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten! Klik hier voor meer informatie en het aanvragen van deze steun.

Betalingsvoorwaarden

De persoon die het digitaal inschrijfformulier heeft verzonden, verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan Pegasus Lemmer om voor deze vereniging het verschuldigde contributiebedrag en/of wedstrijdgelden af te schrijven van zijn/haar bankrekening voor het lidmaatschap middels een automatische incasso.

  • De contributie en/of wedstrijdgelden worden 1 x per kwartaal afgeschreven;
  • Het is de ondergetekende bekend dat hij/zij een verzoek tot terugboeking van uit hoofde van deze afgeschreven bedragen kan doen aan zijn/haar bank tot 56 kalenderdagen na datum van afschrijving;
  • De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken door dit schriftelijke te melden aan de ledenadministratie van Pegasus Lemmer;
  • Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de machtiging voor de automatische incasso door Pegasus Lemmer stopgezet;
  • Bij beëindiging van het lidmaatschap is ondergetekende verplicht om niet geïncasseerde contributie en/of wedstrijdgelden te voldoen. De mogelijkheid bestaat dat er achteraf nog wel contributie en/of wedstrijdgeld geïncasseerd kan worden indien dit niet op tijd gefactureerd kon worden.

Vragen?

Lyda Schol